FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७४/२०७५ का सम्पन्न योजनाहरुको विवरण

७५/७६ 09/04/2018 - 13:29 PDF icon सम्पन्न भएका योजनाहरु.pdf

आ.ब.२०७४/२०७५ का समपन्न योजनाहरुको बिवरण २०७५/३/१ सम्म

७४/७५ 06/19/2018 - 10:21 PDF icon सम्पन्न भएका योजनाहरु.pdf

वार्ड न. ३ का आ.व.२०७५/२०७६ का प्रस्तावित योजनाहरु

७४/७५ 06/17/2018 - 12:05 PDF icon वार्ड न. ३ का प्रस्तावित योजना हरु .pdf

वार्ड न. ५ का आ.व.२०७५/२०७६ का प्रस्तावित योजनाहरु

७४/७५ 06/17/2018 - 10:27 PDF icon वार्ड न. ५ का प्रस्तावित योजनाहरु .pdf

वार्ड न. ५ का आ.व.२०७५/२०७६ का प्रस्तावित योजनाहरु

७४/७५ 06/17/2018 - 10:27 PDF icon वार्ड न. ५ का प्रस्तावित योजनाहरु .pdf

वार्ड न. ४ का आ.व.२०७५/२०७६ का प्रस्तावित योजनाहरु

७४/७५ 06/17/2018 - 10:12 PDF icon वार्ड न.४ का प्रस्तावित योजनाहरु .pdf

वार्ड न.२ का आ.व.२०७५/२०७६ का प्रस्तावित योजनाहरु

७४/७५ 06/17/2018 - 10:09 PDF icon वार्ड न. २ का प्रस्तावित योजनाहरु .pdf

वार्ड न.१ का आ.व.२०७५/२०७६ का प्रस्तावित योजनाहरु

७४/७५ 06/17/2018 - 10:04 PDF icon वार्ड न. १ का प्रस्तावित योजना हरु .pdf