FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०८०।८१ को श्रावण देखि माघ मसान्त सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

८०/८१ 02/13/2024 - 15:48 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।८१ माघ सम्म.pdf

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम वाँडफाँडको विवरण

२०८०/०८१ 10/30/2023 - 15:13 PDF icon IMG_20231030_0001.pdf

भागेश्वर गाउँ कार्यपालिकाबाट २०७८ श्रावण देखि २०७९ अषाढ मसान्त सम्म भएका निर्णयहरु।

८०/८१ 10/03/2023 - 16:52 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८।०७९.pdf

भागेश्वर गाउँ कार्यपालिकाबाट २०७७ श्रावण देखि २०७८ अषाढ मसान्त सम्म भएका निर्णयहरु।

८०/८१ 10/03/2023 - 16:51 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७७।०७८.pdf

भागेश्वर गाउँ कार्यपालिकाबाट २०७६ श्रावण देखि २०७७ अषाढ मसान्त सम्म भएका निर्णयहरु।

८०/८१ 10/03/2023 - 16:50 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७६।०७७.pdf

भागेश्वर गाउँ कार्यपालिकाबाट २०७५ श्रावण देखि २०७६ अषाढ मसान्त सम्म भएका निर्णयहरु।

८०/८१ 10/03/2023 - 16:48 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७५।०७६.pdf

भागेश्वर गाउँ कार्यपालिकाबाट २०७४ श्रावण देखि २०७५ अषाढ मसान्त सम्म भएका निर्णयहरु।

८०/८१ 10/03/2023 - 16:47 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७४।०७५.pdf

भागेश्वर गाउँ कार्यपालिकाबाट २०७९ श्रावण देखि २०८० अषाढ मसान्त सम्म भएका निर्णयहरु।

८०/८१ 07/17/2023 - 20:38 PDF icon 2079 श्रावण देखि 2080 आषाढ मसान्त सम्मका कार्यपालिका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७५-१२-४ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 03/27/2019 - 13:38 PDF icon New Doc 2019-03-27 11.38.53.pdf

२०७५ पौष ६ र माघ १३ गतेको कार्यपालिका बैठकाका निर्णयहरु

७५/७६ 02/24/2019 - 16:03 PDF icon New Doc 2019-02-24.pdf

Pages