FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७५/०७६को वित्तीय समानीकरण तर्फको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:37 PDF icon वित्तीय समानीकरण प्रगति .pdf
आ.व.२०७५/०७६ पशु सेवा साखाको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:32 PDF icon पशु सेवा शाखा .pdf
आ.व. २०७५/०७६ को स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण तर्फको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:26 PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण.pdf
आ.व.२०७५/०७६ सम्पुरक कोष तर्फको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:25 PDF icon सम्पुरक कोष .pdf
आ.व.२०७५/०७६ को शिक्षा ससर्त तर्फको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:19 PDF icon शिक्षा ससर्त .pdf
आ.व.२०७५/०७६ को वित्तीय हस्तानान्तरण र खर्चको विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:17 PDF icon वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च .pdf
आ.व.२०७५/०७६ को वातावरण सरसफाई कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:15 PDF icon वातावरण सरसफाई कार्यक्रम .pdf
आ.व. २०७५/०७६ को सामाज कल्याण कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:08 PDF icon सामाज कल्याण कार्यक्रम .pdf
आ.व.२०७५/०७६ को महिला विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:07 PDF icon महिला विकास कार्यक्रम .pdf
आ.व. २०७५/०७६ को बाल कल्याण कार्यक्रमको प्रगति विवरण ७५/७६ Sunday, August 18, 2019 - 14:06 PDF icon बाल कल्याण कार्यक्रम.pdf

Pages