FAQs Complain Problems

भागेश्वोर गाउँपालिकाको पाचौं गाउँ सभा वाट पारित आ.व.२०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम र बजेट

मिति २०७६/०३/०९ गते भागेश्वोर गाउँपालिका गाउँ सभा बाट पारित आ.व.२०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम र बजेट समाबेश भएको पुस्तिका ||||||

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: